Drodzy Przyjaciele Polarni, Morscy, i wszelacy inni! Bardzo dziękujemy za ogromny odzew, słowa wsparcia i wspomnienia po śmierci kpt. Jurka Różańskiego.

Pojawia się często pytanie o termin nabożeństwa żałobnego i pogrzebu.

Mój Tata swoją duchowość i znaną wszystkim dobroć przeżywał i realizował w sposób niekościelny (chociaż utrzymywał przyjazne stosunki zarówno z norweskim ewangelickim Svalbard Kirke , jak i parafią katolicką w Tromsø). Gdy zachorował, wyraził zdecydowane życzenie, aby nad jego trumną nie robić publicznych uroczystości, a misję samego złożenia prochów zlecił mi jako synowi.

Jak wiemy, Jurek był kimś, kto – z zadziwiającą konsekwencją – żył tak, jak chciał. Jak powiedziałby Karol Borchardt (który zresztą uczył Jurka astronawigacji) – prawdziwy "kapitan własnej duszy". Chcemy to uszanować i po jego śmierci.

Jednocześnie jednak chcemy dać możliwość wszystkim, którzy chcą razem ze mną Jurka pożegnać w chrześcijańskiej modlitwie i wspólnie podziękować za jego życie i jak wpłynęło ono i na nasze losy.

Zapraszamy do Sopotu w najbliższą niedzielę (3 stycznia), na godzinę na 9:30 do ewangelickiego Kościoła Zbawiciela (ul. Parkowa 5 nieopodal Mola).

Nabożeństwo, które poprowadzi zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej, biskup prof. kpt. Marcin Hintz , połączone będzie ze wspomnieniem naszego drogiego Zmarłego Kapitana i modlitwą dziękczynną za jego życie. Modlitwa będzie także nagrana i transmitowana na stronie internetowej Parafii.

W razie pytań proszę pytać! pozdrawiam wszystkich serdecznie!

kpt. Krzysztof M. Różanski


Dear Polar, Marine and Other Friends! We would like to thank you for your generous response, for words of support and remembrance following the death of captain Jurek Różański.

Many have asked about the date of the funeral and memorial service.

My Dad experienced and practiced his spirituality and his well-known kindness in a non-church way (although he maintained friendly relations with both the Norwegian Lutheran Svalbard Kirke , as well as the Roman-Catholic parish in Tromsø). When he became ill, he expressed a strong wish that no public celebrations should be held over his coffin, and he commissioned me, as his son, to lay down his ashes.

As we all know, Jurek was someone who lived the life he wanted, and that he did with an astonishing consistency. As Karol Borchardt (who, by the way, taught Jurek celestial navigation) would say – he was the true "captain of his soul". We want to respect that after his death too.

At the same time, however, we want to offer all those who want to bid Jurek farewell in Christian prayer with me and to thank for his life and the way it has affected our fates, the opportunity to do so.

You are welcome to join us in Sopot this Sunday (3 January), at 9:30 a.m., in the Lutheran Church of the Saviour (5 Parkowa Street near the Sopot Pier).

The service, led by the head of the Lutheran Diocese of Pomerania and Greater Poland, Bishop Prof. Capt. Marcin Hintz, will be combined with the commemoration of our dear departed Captain and a prayer of thanksgiving for his life. The worship will be also recorded and broadcasted at the web page of the parish.

If you have questions, please ask! Greetings to all!

capt. Krzysztof Maria Różański

Wieczorem 27 grudnia 2020 na wieczną wachtę odszedł kpt. Jerzy M. Różański. Nie potrafimy się jeszcze otrząsnąć, więc prosimy o zapoznanie się z notatką na portalu Polskiego Konsorcjum Polarnego i na stronie żeglarski.info. W tym smutnym momencie zapraszamy też na naszego Facebooka.

witamy na stronie s/v "Eltanin" !!!
zdjecie s/y Eltanin